Vereist is dat de boekhouding in Nederland wordt gevoerd.
Vereist Eigen VermogenDe maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Verhandelbaar recht gekoppeld aan oude aandelen, waarmee men kan intekenen op nieuwe aandelen bij een kapitaalverhoging. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Indicator van de rendabiliteit van een aandeel uitgedrukt in percenten. Dit resultaat geeft de economische realiteit weer van een groep. Markt waar de bestaande effecten worden verhandeld.

Als u de rente en aflossing niet meer kunt betalen, zorgt de Staat ervoor dat de bank voor het borgstellingsdeel geen schade lijdt. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. In de amvb zullen ook de relevante parameters voor dit model worden geŽxpliciteerd. De looptijd is afhankelijk van de aard van het te financieren object. Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht. Nederland een risicogewogen waarde van 0 er wordt geen risico gelopen.

Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. Met een goed ondernemingsplan zult u de bank moeten overtuigen van de haalbaarheid van uw plannen. Artikel 49 Vrijwillige voortzettingDe voorwaarden voor vrijwillige voortzetting in het wetsvoorstel zijn minder streng dan de fiscale voorwaarden. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Doorgaans zal een rentedaling het meest ongunstig zijn. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht. Gemiddelde van de vooruitzichten inzake winst, PER, dividend van een aantal financieel analisten voor een bepaalde sector, een onderneming, een index of een munteenheid op een gegeven moment. Fractie van het kapitaal van een onderneming dat op de markt wordt gebracht waarvan het aandeelhouderschap niet vastligt of stabiel blijft.