Verhouding tussen de bedrijfsuitgaven en de bedrijfsinkomsten.
Oftewel is er cash genoeg aanwezig om de rekeningen te betalen. Nettowinst vermeerderd met de voorzieningen en de toevoegingen aan de afschrijvingen. De levenscyclus omvat alle productiefasen, het gebruik en het uiteindelijke inleveren bij het afval. Meest voorkomende gasvormige stof in de atmosfeer die bijdraagt aan het broeikaseffect. De consensus geeft een goed beeld van wat de kapitaalmarkten op een bepaald ogenblik denken van een onderneming en haar potentieel.

Markt waar de bestaande effecten worden verhandeld. Dit resultaat geeft de economische realiteit weer van een groep. Deze order heeft geen enkele prijsindicatie wanneer hij wordt doorgegeven. Met andere woorden; nieuws dat wezenlijk effect kan hebben op de waardepapieren van de onderneming. Geeft de marge aan die op de netto omzet behaald wordt.

Gemiddelde van de vooruitzichten inzake winst, PER, dividend van een aantal financieel analisten voor een bepaalde sector, een onderneming, een index of een munteenheid op een gegeven moment. Bij een winstgevende produktie wordt een deel van de winst gereserveerd en aan de reserves toegevoegd. Hoe hoger het vlottend, des te hoger de liquiditeit van een aandeel. Kernkapitaal van een bank uitgedrukt als percentage van het risicogewogen balanstotaal. Wordt de order tijdens de handel gegeven, dan wordt hij uitgevoerd tegen de prijs van het beste aanbod dat de markt op dat moment biedt. De contante waarde van de verwachte uitkeerbare netto kasstromen uit nieuwe productie in een bepaalde periode. Netto resultaat boekjaar gedeeld door het gemiddeld aantal werknemers in dat boekjaar. Geeft aan hoeveel maal de vaste activa omgezet wordt.

Netto geconsolideerde winst gedeeld door het aantal kapitaalaandelen. Indicator van de rendabiliteit van een aandeel uitgedrukt in percenten. Winst vr belastingen plus betaalde rente en koersresultaten gedeeld door betaalde rente en koersresultaten.