Voor de Current Ratio formule, zie de afbeelding aan de rechterkant.
Deze ratio geeft aan of de activa in omloop voldoende zijn om de schulden op korte termijn te betalen. Daarbij is belangrijk dat uw boekhouder consistentie waarborgt in de wijze waarop het jaarverslag wordt opgesteld. De current ratio moet dus minimaal de waarde 1 hebben om alle kortlopende schulden te kunnen aflossen. Een negatieve coŽfficiŽnt is een gevaarlijke situatie aangezien de activa op korte termijn niet voldoende zijn om de kortlopende schulden terug te betalen. De afname van solvabiliteit 2 is iets kleiner omdat hierin de toename van de voorzieningen zijn meegenomen in de berekening van deze ratio. We zeggen dan ook wel, de boerderij is ruimschoots liquide. Nogal wat variaties van bovengenoemde kengetallen zijn in omloop. Algemeen wordt aangenomen dat een coŽfficiŽnt van 0,5 goed is.

Dit kengetal vertelt ons hoe vaak de totale activa in een periode van bijvoorbeeld een jaar wordt omgezet. De in de jaarrekening opgenomen financiŽle informatie is getrouw weergegeven. De nettowinst is de winst na interest en belasting. Let op het risico van te grote incourante voorraden. Een klant moet het bedrag van de factuur binnen een gegeven termijn betalen. De rentabiliteit over het totale vermogen wordt berekend door het bruto of nettoresultaat vůůr belastingen en de financiŽle kosten te delen door het totaal der activa, zoals dat op de balans staat. Bovenstaande kengetallen zeggen iets over de marge op het geÔnvesteerde vermogen. De kortlopende schulden gaan altijd de vorderingen op de klanten vooraf, vooral wanneer de realisatiecyclus lang is. Normaal gesproken ligt de omlooptijd van debiteuren gemiddeld tussen de dertig en zestig dagen.

Hoe groter dit getal is, hoe hoger het aandeel eigen vermogen, hoe groter de buffer voor het opvangen van verliezen en dus hoe hoger de solvabiliteit van de onderneming is. De omloopsnelheid Handelsdebiteuren geeft het gemiddelde aantal dagen weer tussen het ontstaan en het innen van vorderingen. Neem het voorbeeld van een bedrijf zonder op dit moment verschuldigde rekeningen, maar wel veel rekeningen die morgen verschuldigd zijn. De activiteit van een onderneming zegt iets over de effectiviteit en de efficiŽntie waarmee de beschikbare middelen worden ingezet. De vlottende activa minus de kortlopende schulden zijn verhoudingsgewijs meer gestegen dan de baten. De stand van deze voorziening is derhalve gebaseerd op een meerjaren onderhoudsplan. Kengetallen zijn cijfers die de verhouding tussen bepaalde zaken aangeven. Kies in het dialoogvenster Bestand downloaden de optie Opslaan.

Niet het volledige vermogen hoeft te worden aangewend. Ondernemers zijn vaak ook geÔnteresseerd in de omloopsnelheid van de totale activa. In de praktijk nemen we vaker een norm van bijvoorbeeld 2, omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren of incourante voorraden. De financiŽle positie van de Openbare Rechtspersoon. De tijd in dagen die verstrijkt vanaf het moment dat u een factuur verstuurt totdat u die factuur betaald krijgt, noemen we ook wel de debiteurenperiode of de omlooptijd debiteuren. We hebben het dan al snel over de begrippen omlooptijd en omloopsnelheid. Probeer te achterhalen welke formules zijn gebruikt en check of de inputgegevens wel correct zijn. In plaatst van de brutowinst kunnen we natuurlijk ook de nettowinst als grondslag nemen.