Voor oudere zelfstandigen geldt een afwijkende vermogensgrens, van 13.
Sociale Zaken uw vermogen vaststelt, leest u in deze info. Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Voor oudere zelfstandigen geldt een afwijkende vermogensgrens, van 13. De hypothecaire geldlening is een langlopende lening, waarbij de geldgever het recht van hypotheek heeft op een bepaald onroerend goed. Na afloop gaat het object meestal terug naar de eigenaar. Wanneer u dat liever heeft kunt u ook de afspraak maken dat de consulent bij u thuis langskomt. Uitkeringsgerechtigden die een eigen bedrijf willen starten, kunnen voor de financiering ook bij de Sociale Dienst van hun gemeente aankloppen.

Het vaststellen van uw vermogenssituatie is maatwerk. Hulp via een bank of een borgstellingsfonds is niet meer mogelijk. Het zogenaamde Bijstandsbesluit Zelfstandigen BZ biedt aan mensen met een uitkering de mogelijkheid bijstand te krijgen om zich als zelfstandige te vestigen en na verloop van tijd als zodanig een inkomen te verwerven. Er bestaan ook nog andere mogelijkheden om uw bedrijf te financieren. Het bedrijf is na de bijstandsverlening levensvatbaar. De maximale zekerheid die u kunt bieden kan echter onvoldoende zijn voor het bedrag dat u wilt lenen. Zolang het vermogen daarboven ligt wordt geen uitkering verstrekt. Bij een overeenkomst van huurkoop verplicht de huurkoper zich de koopsom in termijnen te voldoen en wordt hij eigenaar na betaling van de laatste termijn.

Het starten van een eigen bedrijf vereist vaak meer geld dan u bezit. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. Bedragen voor mensen van 21 tot 65 jaar die een uitkering krijgen op grond van de Algemene Bijstandswet. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Onder dit bedrag kan de bijstand worden verstrekt in de vorm van een bedrag dat niet hoeft te worden terugbetaald.

Bij wanbetaling kan dus het desbetreffende onroerend goed in het openbaar worden verkocht executie. Het is sterk aan te raden de achtergestelde lening in een contract vast te leggen. Van een achtergestelde lening is sprake als pas wordt afgelost als aan alle andere schuldeisers is voldaan. De bank eist zekerheid voor terugbetaling, bijvoorbeeld in de vorm van een pand, voorraden of debiteuren. Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan.