Vooraf kunt u met de bank afspreken tot welk bedrag u rood mag staan.
Eigen En Vreemd VermogenDe hypotheek is de meest bekende leenvorm voor de financiering van onroerend goed, zoals het bedrijfspand. In de meeste gevallen wordt het benodigde geld echter bij een bank geleend. De Staat kan dan borg staan voor een deel van het geld dat u van de bank wilt lenen. Met ontvangsten en opbrensten is dat net omgekeerd. Hebt u kapitaalkrachtige en vriendelijke familieleden of vrienden, dan kunt u wellicht daar terecht.

Toevoeging dotatie aan de statutaire reserve wordt meestal in de voorgestelde winstverdeling opgenomen. Bij de productie kan rekening gehouden worden met de specifieke wensen van een klant. De mate waarin u gebruik maakt van dit krediet is afhankelijk van uw inkomende en uitgaande betalingen. Alle activa met een looptijd korter dan een jaar, zoals voorraden en vorderingen.

Het is verstandig in deze gevallen goede afspraken te maken over zaken als rente en rentebetaling, verlangde zekerheid, looptijd, aflossingen en mogelijkheid van achterstelling. Financiering moet ook niet lukraak worden aangetrokken. Onderhandse leningen kunnen soms worden verkregen van particulieren familie, vrienden. Zo is er een regeling waarbij de Staat zich borg stelt voor krediet. Een veel voorkomende betalingskorting is 2 procent indien binnen 8 dagen wordt betaald.

Het geld dat een bank in uw bedrijf steekt, moet aan zo min mogelijk risico's bloot staan. Bedenk echter wel dat u de gegevens op uw balans kunt gebruiken als nuttige stuurinformatie. De rente wordt alleen betaald als er ook van het krediet gebruik wordt gemaakt.